Customer Documents

บริษัทโบรกเกอร์ Secret2Rich ให้ความสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างลูกค้า หุ้นส่วน และ บริษัท ซึ่งเอกสารหลักระหว่าง ลูกค้าและบริษัท Secret2Rich นั้นคือ สัญญาของ​ลูกค้า โดยในเอกสารดังกล่าวได้มีการระบุสถานะสำคัญๆต่อไปนี้

  • กฎการดำเนินการการค้า
  • เงื่อนไขและกติกาในการฝากและถอนเงิน
  • ระเบียบในการพิจารณาและแก้ไขปัญหา

ลูกค้าจำเป็นต้องทำความเข้าใจ สัญญาของลูกค้า และยอมรับเงื่อนไขก่อนการเปิดบัญชีการค้า

เงื่อนไขประกอบสัญญาของลูกค้า

ใบแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยง ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความเสี่ยง ลักษณะสำหรับ การเก็งกำไรในตลาดการเงิน ผู้ลงทุนต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทั้งหมดมีความเสี่ยง ทุกๆการตัดสินใจของผู้ลงทุนต้องผ่านการไตร่ตรอง จากประสบการณ์ เป้าหมายและความเป็นไปได้ทางการเงิน

บริษัท Secret2Rich ใช้ นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ บังคับให้สถาบันการเงินปฏิบัตตามการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกและการฟอกเงิน Secret2Rich ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าและการเก็บรักษาเงิน โดยเงินทั้งหมดจะถูกลงทะเบียนและยืนยันสถานะจากลูกค้า รวมไปถึงธรุกรรมทางการเงินทุกประเภทจะได้รับการคุ้มครองและรักษาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

สัญญาของหุ้นส่วน ใช้บังคับระหว่างบริษัท Secret2Rich และหุ้นส่วน (IB ตัวแทน) Secret2Rich รับประกันความมั่นคงของหุ้นส่วนและระดับรายได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยในเอกสารดังกล่าวได้ระบุสถานะดังต่อไปนี้

  • ระเบียบการจ่ายเงินรางวัลแก่หุ้นส่วน
  • การจัดหาความมั่นคงสูงสุดแก่หุ้นส่วนโดยบริษัท
  • กฎการดึงดูดลูกค้าเข้าสู่บริษัท

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Disclaimer: The Company is not liable for damages of any nature, whether arising as a result of the EA (Expert Advisor) or robot (program trading) or VPS (Vitual Private Server).

(Risk warning: Trading foreign exchange or contracts for differences on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. There is a possibility that you may sustain a loss equal to or greater than your entire investment. Therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. You should ensure you understand all of the risks.)